Senast uppdaterad: 2011-04-12

Polisanmälan avseende miljöbrott

Miljödomstolen har i dom konstaterat att Sydvatten AB saknar tillstånd till den grundvattenbortledning som uppkommer då tunneln är i drift. Den tidigare grundvattenbortledningen är föremål för åtalsprövning.

Tunneln har nu varit tagen ur drift under ca två års tid för reparation efter inträffade ras.  

Då det framkom att Sydvatten AB hade för avsikt att åter ta tunneln i drift hemställde Perstorps kommun att länsstyrelsen måtte förelägga Sydvatten AB att vid vite inte åter ta tunneln drift förrän erforderliga tillstånd erhållits.

Sydvatten AB har nu tagit tunneln i drift utan erforderliga tillstånd och utan att avvakta länsstyrelsens prövning av kommunens begäran om föreläggande.

Därför polisanmäler Perstorps kommun Sydvatten AB


I mitten av år 2007 mottog kommunen från Naturvårdsverket ett förslag om beslut om riksintresse rörande Bolmentunneln. Tunneln passerar öster om Bälinge, Ulfs och Oderljunga samt strax väster om Perstorps tätort.

Tunneln nyttjas för att från sjön Bolmen transportera råvatten som efter behandling blir till dricksvatten i ett antal skånska kommuner. Perstorps kommun har aldrig haft något att invända emot att tunneln som anläggning skyddas genom ett beslut om riksintresse.

Problemet är att det läcker in grundvatten i tunneln från tunnelns omgivningar och att det därför skulle komma att gälla restriktioner vad gäller markanvändningen inom ett område på 1 km eller mera på ömse sidor av tunneln. Berörda markägare som vill ändra sitt markutnyttjande har bevisbördan för att detta inte kan negativt påverka vattenkvaliteten i tunneln.

För Perstorps kommun skulle detta innebära mycket påtagliga negativa återverkningar då kommunen pekat ut markområdena väster om tätorten som de enda lämpliga för kommande industriexploateringar.

Markaryds och Perstorps kommuner, som båda berörs mest av detta av de sex berörda kommunerna, lät sina jurister arbeta med ärendet och fann då att det inte finns något tillstånd till att bortleda grundvatten från tunnelns omgivningar.
Denna uppfattning har visat sig korrekt då såväl miljödomstolen som miljööverdomstolen konstaterat att tillstånd saknas. Detta innebär att Sydvatten AB antingen måste täta tunneln eller söka tillstånd till grundvattenbortledningen och då följa de restriktioner som följer av tillståndsbeslutet.

Kommunen har under hela ärendets gång krävt att Sydvatten AB ska redovisa var läckage sker och storleken. Kommunens skäl till detta är att området med restriktioner kring tunneln inte ska bli större än absolut nödvändigt. Något sådant underlag har Sydvatten inte presenterat.

Tunneln har varit ur drift under ca två år för reparation efter ras. Berörda kommuner har varit ense om att tunneln inte bör tas i drift förrän erforderliga tillstånd föreligger. Perstorps och Markaryds kommuner har hos respektive länsstyrelse begärt att Sydvatten AB ska föreläggas att inte ta tunneln i drift förrän erforderliga tillstånd föreligger.

Sydvatten AB har nu åter tagit tunneln i drift, utan att vänta på länsstyrelsernas beslut och utan att ha de tillstånd som erfordras. Detta innebär att bolaget inte respekterar resultatet av domstolsprövningen och dessutom underlåter att avvakta länsstyrelsernas beslut. När tunneln åter är i drift omöjliggörs en dokumentation av var tunnelläckage sker och i vilken omfattning. Härigenom riskerar kommunerna och övriga markägare att förlora möjligheterna till en minimering av det område som skulle komma att beröras av restriktioner.   

Utdrag ur Kommunstyrelsens protokoll från 2011-03-23


§ 61

Bolmentunneln  Dnr 2007.287

Miljödomstolen har i dom 2010-02-26 slagit fast att Sydvatten AB saknar tillstånd till den på grund av tunnelns bristfälliga konstruktion pågående bortledningen av grundvatten från tunnelns omgivningar. Ett upp till 1 km brett område på vardera sidan av tunnelns mittlinje. Miljööverdomstolen beslutade, efter att Sydvatten AB klagat på domen, att ej meddela prövningstillstånd. Som en följd av detta har Sydvatten AB att antingen ansöka om tillstånd eller se till att täta tunneln.

Inom det aktuella området i Perstorps kommun, väster om tätorten, kan mycket ingripande restriktioner komma att gälla vid framtida exploateringar. Området väster om tätorten har utpekats som lämpligt för planläggning för industriändamål.

Tunneln har varit ur bruk under ca två år på grund av inträffade ras. Media rapporterade för en tid sedan att Sydvatten beslutat att ta tunneln i drift på nytt i slutet av mars månad. I anledning härav begärde Perstorps och Markaryds kommuner hos respektive länsstyrelse att Sydvatten AB skulle vid vite föreläggas att inte ta tunneln i drift så länge erforderliga tillstånd ej föreligger.

Sydvatten har nu, utan tillstånd till grundvattenbortledningen, tagit tunneln i drift utan att ens vänta på länsstyrelsernas beslut avseende kommunernas begäran om föreläggande. Fråga har uppkommit om kommunen borde reagera på detta förfarande.

Ulrika Thulin anmäler jäv och lämnar lokalen innan ärendet föredras.

Kommunstyrelsen beslutar,

att polisanmäla Sydvatten AB, samt
att uppdra till kommunjuristen att handlägga ärendet.

Delgivning
Kommunjurist

Sidansvarig: Dennis Thörner
Postadress: Torget 1, 284 85 Perstorp | Telefon: 0435-390 00 | Fax: 0435-355 51 | kommunhuset@perstorp.se | webmaster@perstorp.se
Öppettider: Måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00. Organisationsnummer: 212000-0910